Κατηγορία: A
Page Loading...


Κωδικός Περιγραφή
Σύνολο: 354
Πίσω33098 A282V - βλέπε ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗΣ (Α282V) ΤΗΣ ΑΦΥΔΡΟΓΟΝΑΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΟΒΑΛΕΡΙΚΟΥ - CοA ΟΞΕΟΣ
5585 ACE - βλέπε ΜΕΤΑΤΡΕΠΤΙΚΟ ΕΝΖΥΜΟ ΑΓΓΕΙΟΤΕΝΣΙΝΗΣ
8811 AChR ΟΡΟΥ - βλέπε ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΟ ΑΝΤΙΣΩΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΔΟΧΕΑ ΤΗΣ ΑΚΕΤΥΛΟΧΟΛΙΝΗΣ (ΜΥΪΚΟ AChR), ΟΡΟΥ
1035 ACTH - βλέπε ΦΛΟΙΟΕΠΙΝΕΦΡΙΔΟΤΡΟΠΟΣ ΟΡΜΟΝΗ
1089 ADH - βλέπε ΑΝΤΙΔΙΟΥΡΗΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ
10000 ADNASE B - βλέπε ΑΝΤΙΣΤΡΕΠΤΟΚΟΚΚΙΚΗ DNASE B
1303 AFP - βλέπε ΑΛΦΑ ΦΕΤΟΠΡΩΤΕΪΝΗ
3423 AGP - βλέπε άλφα-1-ΟΞΙΝΗ ΓΛΥΚΟΠΡΩΤΕΪΝΗ
33097 AGXT ΓΟΝΙΔΙΟ - βλέπε ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗΣ G170R ΑΛΑΝΙΝΟ:ΓΛΥΟΞΥΛΙΚΗΣ ΑΜΙΝΟΤΡΑΝΣΦΕΡΑΣΗΣ (AGXT ΓΟΝΙΔΙΟ) ΑΙΜΑΤΟΣ
10045 AIDS - βλέπε αντισώματα HIV1 και HIV2
5659 ALA - βλέπε δ - ΑΜΙΝΟΛΕΒΟΥΛΕΝΙΚΟ ΟΞΥ
5561 ALT - βλέπε ΠΥΡΟΣΤΑΦΥΛΙΚΗ ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΗ
10221 AMA-M2, LKM-1, LC-1, SLA/LP, PANEL ΗΠΑΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ
33033 AMNIO PCR, ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
10203 ANA - βλέπε ΑΝΤΙΠΥΡΗΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
10216 ANCA - βλέπε ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΚΥΤΤΑΡΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΟΥΔΕΤΕΡΟΦΙΛΩΝ
10200 ANTI-CCP
10204 ANTI-ds-DNA - βλέπε ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΚΧΥΛΙΣΙΜΩΝ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ
10219 ANTI-Jo1
10213 ANTI-La (SSB)
1396 ANTI-MULLERIAN HORMONE (AMH)
10211 ANTI-RNP
10212 ANTI-Rο (SSA)
10210 ANTI-Sm
1391 ANTI-TPO
10207 APCA - βλέπε ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΤΟΙΧΟΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΟΜΑΧΟΥ
33120 API2/MALT, ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ mRNA ΜΕ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ RT-PCR*
33192 APO-E, ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
3403 APTT - βλέπε ΧΡΟΝΟ ΜΕΡΙΚΗΣ ΘΡΟΜΒΟΠΛΑΣΤΙΝΗΣ
5560 AST - βλέπε ΟΞΑΛΟΞΕΙΚΗ ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΗ
10001 ASTO - βλέπε ΑΝΤΙΣΤΡΕΠΤΟΛΥΣΙΝΗ - Ο
3422 ATROXIN TIME - βλέπε ΧΡΟΝΟΣ ΡΕΠΤΙΛΑΣΗΣ
20241 AVENTYL - βλέπε ΝΟΡΤΡΥΠΤΙΛΙΝΗ
5680 α - ΦΟΥΚΟΖΙΔΑΣΗ
6639 α-ΓΑΛΑΚΤΟΖΙΔΑΣΗ, ΟΡΟΥ
14410 α-ΓΛΥΚΟΣΙΔΑΣΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ (alpha-glycosidase in seminal fluid)
5676 α-ΜΑΝΝΟΖΙΔΑΣΗ
5677 α-Ν-ΑΚΕΤΥΛΟ-ΓΑΛΑΚΤΟΖΑΜΙΝΙΔΑΣΗ
1077 ΑΓΓΕΙΟΤΕΝΣΙΝΗ Ι
1078 ΑΓΓΕΙΟΤΕΝΣΙΝΗ ΙI
17760 ΑΔΕΝΟΪΟΙ (ADENOVIRUS), ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΟΠΡΑΝΩΝ
33029 ΑΔΕΝΟΪΟΙ, ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (ADENOVIRUS)
5592 ΑΔΕΝΟΣΙΝΟ-5-ΤΡΙΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΟΞΥ (ATP)
1047 ΑΔΙΠΟΝΕΚΤΙΝΗ, ΟΡΟΥ/ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ (ADIPONECTIN) Για ερευνητικές εργασίες ή πρωτόκολα
1066 ΑΔΡΕΝΑΛΙΝΗ (ΕΠΙΝΕΦΡΙΝΗ), ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
1115 ΑΔΡΕΝΑΛΙΝΗ, ΟΥΡΩΝ
1150 ΑΔΡΕΝΑΛΙΝΗ, ΤΥΧΑΙΑΣ ΟΥΡΗΣΗΣ
17747 ΑΕΡΟΒΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΥΓΔΑΛΙΚΟΥ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ
17681 ΑΕΡΟΒΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ
17701 ΑΕΡΟΒΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
17705 ΑΕΡΟΒΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ
17611 ΑΕΡΟΒΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΟΛΠΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
17631 ΑΕΡΟΒΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΟΥΡΗΘΡΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
17721 ΑΕΡΟΒΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΟΦΘΑΛΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ
17641 ΑΕΡΟΒΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
17691 ΑΕΡΟΒΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΤΥΕΛΩΝ
17661 ΑΕΡΟΒΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΥΟΥ
17671 ΑΕΡΟΒΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΥΟΥ ΔΟΘΙΗΝΟΣ
17711 ΑΕΡΟΒΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΡΙΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ
17651 ΑΕΡΟΒΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ
17621 ΑΕΡΟΒΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΡΑΧΗΛΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
17741 ΑΕΡΟΒΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΑΡΡΥΓΓΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
17731 ΑΕΡΟΒΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΩΤΙΚΟΥ ΕΚΚΡΙΜΑΤΟΣ
5509 ΑΖΩΤΟ ΑΙΜΑΤΟΣ (UREA NITROGEN)
1141 ΑΙΘΑΝΟΛΗ (ΑΛΚΟΟΛΗ), ΟΥΡΩΝ
5918 ΑΙΘΥΛΕΝΙΚΗ ΓΛΥΚΟΛΗ, ΟΡΟΥ
2203 ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑ
8838 ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΟΡΟΣ
3432 ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
10272 ΑΙΜΟΠΗΞΙΝΗ
5699 ΑΙΜΟΣΙΔΗΡΙΝΗ, ΟΥΡΩΝ
5703 ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ (Hb), ΟΥΡΩΝ
2210 ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ (Ηb)
3310 ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ F (ΗbF)
3311 ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ S (ΗbS)
3309 ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ Α2 (ΗbΑ2)
33063 ΑΙΜΟΦΙΛΙΑ Α, ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ
33107 ΑΙΜΟΦΙΛΙΑ Β, ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΙΧ
33109 ΑΙΜΟΦΙΛΙΑ Β, ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΙΧ, ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΦΟΡΕΑ
33196 ΑΙΜΟΧΡΩΜΑΤΩΣΗ, ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
33068 ΑΙΜΟΧΡΩΜΑΤΩΣΗΣ HFE, ΓΟΝΙΔΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ, ΑΙΜΑΤΟΣ Ελέγχονται 3 μεταλλάξεις στο γονίδιο HFE: C282Y, H63D, και 565C
33101 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟΥ ΥΠΟΔΟΧΕΑ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟ (CASR), ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΓΝΩΣΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗΣ
1110 ΑΙΤΙΟΧΟΛΑΝΟΛΟΝΗ ΟΥΡΩΝ
17999 ΑΚΑΝΘΟΑΜΟΙΒΑΣ NAEGLERIA
20012 ΑΚΕΤΑΜΙΝΟΦΑΙΝΗ
14409 ΑΚΡΟΣΙΝΗ
5957 ΑΚΥΛΟΓΛΥΚΙΝΕΣ, ΟΥΡΑ
5971 ΑΚΥΛΟΚΑΡΝΙΤΙΝΕΣ, ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
5801 ΑΛΑΝΙΝΗ (Αla), ΟΥΡΩΝ 24h
5651 ΑΛΑΝΙΝΗ (Αla), ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
5580 ΑΛΔΟΛΑΣΗ (ALD)
1037 ΑΛΔΟΣΤΕΡΟΝΗ, ΟΡΟΥ
1119 ΑΛΔΟΣΤΕΡΟΝΗ, ΟΥΡΩΝ
5563 ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ (ALP), ΟΡΟΥ
10246 ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ - ΙgE
5939 ΑΛΟΠΕΡΙΔΟΛΗ, ΟΡΟΥ
5600 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al), ΟΡΟΥ
5741 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al), ΟΥΡΩΝ
33061 ΑΛΦΑ ΣΦΑΙΡΙΝΗΣ, ΓΟΝΙΔΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
1500 ΑΛΦΑ ΤΕΣΤ
1051 ΑΛΦΑ ΥΠΟΜΟΝΑΔΑ (α-SUBUNIT)
1303 ΑΛΦΑ ΦΕΤΟΠΡΩΤΕΪΝΗ (α-FP)
10275 ΑΛΦΑ-1-ΑΝΤΙΤΡΥΨΙΝΗ (AAT), ΟΡΟΥ
33084 ΑΛΦΑ-1-ΑΝΤΙΤΡΥΨΙΝΗΣ, ΓΟΝΟΤΥΠΟΣ
5999 ΑΛΦΑ-1-ΑΝΤΙΤΡΥΨΙΝΗΣ, ΦΑΙΝΟΤΥΠΟΣ
5716 ΑΛΦΑ-1-ΜΙΚΡΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ΟΥΡΩΝ
3423 ΑΛΦΑ-1-ΟΞΙΝΗ ΓΛΥΚΟΠΡΩΤΕΪΝΗ (AGP)
3417 ΑΛΦΑ-2-ΑΝΤΙΠΛΑΣΜΙΝΗ
10276 ΑΛΦΑ-2-ΜΑΚΡΟΣΦΑΙΡΙΝΗ (α2Μ)
5802 ΑΛΦΑ-ΑΜΙΝΟΑΠΙΔΙΚΟ ΟΞΥ (Αad), ΟΥΡΩΝ
5803 ΑΛΦΑ-ΑΜΙΝΟΒΟΥΤΥΡΙΚΟ ΟΞΥ (Αbu), ΟΥΡΩΝ
1097 ΑΛΦΑ-ΝΑΤΡΙΟΥΡΗΤΙΚΟ ΠΕΠΤΙΔΙΟ (α-ANP)
8817 ΑΛΦΑ/ΒΗΤΑ ΔΙΠΛΩΣ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ Τ ΓΙΑ ΑΥΤΟΑΝΟΣΟ ΛΕΜΦΟΫΠΕΡΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ
17803 ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΥΚΗΤΩΝ ΔΕΡΜΑΤΟΣ
17801 ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΥΚΗΤΩΝ ΟΝΥΧΩΝ
17802 ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΥΚΗΤΩΝ ΤΡΙΧΩΝ
17804 ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΥΚΗΤΩΝ ΤΡΙΧΩΤΟΥ ΚΕΦΑΛΗΣ
20013 ΑΜΙΚΑΣΙΝΗ (AMIKACIN)
6002 ΑΜΙΝΟΛΕΒΟΥΛΙΝΙΚΟ ΟΞΥ (ALA)
5987 ΑΜΙΝΟΞEA ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ & ΟΥΡΩΝ, ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ (SCREENING TEST)
5905 ΑΜΙΝΟΞΕΑ ΟΥΡΩΝ, ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ, ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΙΟΝΤΟΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ
5924 ΑΜΙΝΟΞΕΑ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ, ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΙΟΝΤΟΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ
5573 ΑΜΙΝΟΠΕΠΤΙΔΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΥΚΙΝΗΣ (LAP)
20022 ΑΜΙΟΔΑΡΟΝΗ (ANGORON)
20015 ΑΜΙΤΡΙΠΤΥΛΙΝΗ (ELAVIL)
5586 ΑΜΜΩΝΙΑ
5581 ΑΜΥΛΑΣΗ ΟΡΟΥ
5704 ΑΜΥΛΑΣΗ ΟΥΡΩΝ
1351 ΑΜΥΛΙΝΗ
1131 ΑΜΦΕΤΑΜΙΝΕΣ
5901 ΑΜΦΕΤΑΜΙΝΕΣ, ΟΥΡΩΝ
17748 ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΥΓΔΑΛΙΚΟΥ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ
17682 ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ
17702 ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
17706 ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ
17612 ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΟΛΠΟΤΡΑΧΗΛΙΚΟΥ
17632 ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΟΥΡΗΘΡΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
17722 ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΟΦΘΑΛΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ
17642 ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
17692 ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΤΥΕΛΩΝ
17662 ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΥΟΥ
17672 ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΥΟΥ ΔΟΘΙΗΝΟΣ
17712 ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΡΙΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ
17652 ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ
17622 ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΡΑΧΗΛΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
17742 ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΑΡΡΥΓΓΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
17732 ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΩΤΙΚΟΥ ΕΚΚΡΙΜΑΤΟΣ
33114 ΑΝΑΙΜΙΑ C FANCONI, ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗΣ IVS4 (+4)A->T και 322del C (ολικό αίμα)
33098 ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗΣ (Α282V) ΤΗΣ ΑΦΥΔΡΟΓΟΝΑΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΟΒΑΛΕΡΙΚΟΥ - CοA ΟΞΕΟΣ
33065 ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗΣ FLT3
33097 ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗΣ G170R ΑΛΑΝΙΝΟ:ΓΛΥΟΞΥΛΙΚΗΣ ΑΜΙΝΟΤΡΑΝΣΦΕΡΑΣΗΣ (AGXT ΓΟΝΙΔΙΟ) ΑΙΜΑΤΟΣ
33067 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ GAUCHER, GBA
1398 ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΝΗ Β (INHIBIN Β)
1016 ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΝΗ Α (INHIBIN Α)
10262 ΑΝΑΣΤΟΛΕΑΣ ΤΗΣ C1 ΕΣΤΕΡΑΣΗΣ
1096 ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΤΡΙΩΔΟΘΥΡΟΝΙΝΗ (rT3)
1024 ΑΝΔΡΟΣΤΕΝΕΔΙΟΝΗ (Δ4)
33104 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΑΚΥΛΟ-CoA ΑΦΥΔΡΟΓΟΝΑΣΗΣ ΜΕΣΗΣ ΑΛΥΣΟΥ (MCAD), ΜΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ
33105 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΑΦΥΔΡΟΓΟΝΑΣΗΣ ΜΕΣΗΣ ΑΛΥΣΟΥ, Ακυλο-CoA (MCΑD), ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΓΝΩΣΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗΣ
33106 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΦΥΔΡΟΓΟΝΑΣΗΣ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΑΛΥΣΟΥ (SCAD), ΓΟΝΙΔΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
33103 ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗΣ JAK2 V617F
6622 ΑΝΟΣΟΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ
6628 ΑΝΟΣΟΚΑΘΗΛΩΣΗ ΛΕΥΚΩΜΑΤΩΝ, ΟΡΟΥ
6629 ΑΝΟΣΟΚΑΘΗΛΩΣΗ ΛΕΥΚΩΜΑΤΩΝ, ΟΥΡΩΝ 24h
505000 ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ, ΑΝΟΣΟΪΣΤΟΧΗΜΕΙΑ (Βλέπε παράρτημα ΙΙΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ)
5827 ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ (Ig/L-chain) FREE τύπου Kappa/Lambda, ΟΥΡΩΝ
10238 ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ (Ig/L-chain) τύπου Kappa/Lambda, ΟΡΟΥ
5825 ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ (Ig/L-chain) τύπου Kappa/Lambda, ΟΥΡΩΝ
10239 ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ (Ig/L-chain), FREE τύπου Kappa/Lambda ΟΡΟΥ
10243 ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ A (IgA)
10244 ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ D (IgD)
10241 ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ G (IgG)
10245 ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ G, ΥΠΟΟΜΑΔΕΣ
10242 ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ M (IgM)
10240 ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ Ε (IgΕ)
33087 ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΩΝ, ΓΟΝΙΔΙΑΚΗ ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ
10164 ΑΝΟΣΟΦΑΙΝΟΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ (Nkcells)
10162 ΑΝΟΣΟΦΑΙΝΟΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ (Τ4/Τ8)
10163 ΑΝΟΣΟΦΑΙΝΟΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΠΛΗΡΗΣ
10133 ΑΝΤΙ-ΕΠΙΔΕΡΜΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
10205 ΑΝΤΙ-ΜΙΤΟΧΟΝΔΡΙΑΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ (ΑΜΑ)
10123 ΑΝΤΙΑΜΟΙΒΑΔΙΑΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
10192 ΑΝΤΙΓΛΟΙΑΔΙΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgA (AGA ΙgA)
10190 ΑΝΤΙΓΛΟΙΑΔΙΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG (AGA ΙgG)
10191 ΑΝΤΙΓΛΟΙΑΔΙΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgM (AGA ΙgM)
10300 ΑΝΤΙΓΟΝΑ ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ Α και Β (HLA)
1089 ΑΝΤΙΔΙΟΥΡΗΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ (ADH) VASOPRESSIN
3418 ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΙΝΗ ΙΙΙ (ΑΤ ΙΙΙ)
10215 ΑΝΤΙΚΕΝΤΡΟΜΕΡΙΔΙΑΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
10208 ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΣΩΜΙΑΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ (LKM)
5601 ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)
10303 ΑΝΤΙΠΑΤΡΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
10225 ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ ΛΥΚΟΥ
10203 ΑΝΤΙΠΥΡΗΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ (ΑΝΑ)
10140 ΑΝΤΙΣΠΕΡΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ (ΟΡΟΥ)
14407 ΑΝΤΙΣΠΕΡΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ (ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ)
3320 ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΕΡΥΘΡΩΝ, SCREENING TEST (OSMOTIC FRAGILITY SCREENING TEST)
3414 ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΕΪΝΗ C (APCR)
10000 ΑΝΤΙΣΤΡΕΠΤΟΚΟΚΚΙΚΗ DNASE B (ADNASE B)
10001 ΑΝΤΙΣΤΡΕΠΤΟΛΥΣΙΝΗ-Ο (ASTO)
10062 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ASPERGILLUS FUMIGATUS IgA
10060 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ASPERGILLUS FUMIGATUS IgG
10061 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ASPERGILLUS FUMIGATUS IgM
10175 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ BORDETELLA PERTUSSIS IgG
10176 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ BORDETELLA PERTUSSIS IgΜ
10999 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ BORELLIA IgG
10100 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ BORELLIA IgΜ
10006 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ BΡΟΥΚΕΛΛΑΣ IgG
10007 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ BΡΟΥΚΕΛΛΑΣ IgΜ
10178 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ CAMPYLOBACTER JEJUNI IgG
10179 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ CAMPYLOBACTER JEJUNI IgM
10176 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ CANDIDA ALBICANS IgG
10177 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ CANDIDA ALBICANS IgΜ
10084 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ COXIELLA BURNETII IgG (Q FEVER)
10085 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ COXIELLA BURNETII IgM (Q FEVER)
10171 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ COXSACKIE ΤΥΠΟΥ Α IgG
10172 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ COXSACKIE ΤΥΠΟΥ Α IgM
10173 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ COXSACKIE ΤΥΠΟΥ Β (1-6), IgG
10174 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ COXSACKIE ΤΥΠΟΥ Β (1-6), IgM
10199 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ DNP
10165 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ECHOVIRUS IgG
10166 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ECHOVIRUS IgM
10009 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ EPSTEIN BARR (VCA) IgG
10010 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ EPSTEIN BARR (VCA) IgM
10070 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ HHV-6 IgG
10071 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ HHV-6 IgM
10045 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ HIV-1 HIV-2 (AIDS)
10046 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ HTLV I & II
10126 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IA2 (TYROSINE PHOSPHATASE AUTOANTIBODIES)
10229 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ MUSK (Anti-MUSK)
10054 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ PARVOVIRUS B19 IgG
10055 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ PARVOVIRUS B19 IgM
10094 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ YERSINIA IgG
10095 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ YERSINIA IgΜ
10169 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΑΔΕΝΟΪΟΥ ΙgA
10167 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΑΔΕΝΟΪΟΥ ΙgG
10168 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΑΔΕΝΟΪΟΥ ΙgM
10236 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΑΙΘΑΝΟΛΑΜΙΝΗΣ ΙgG
10237 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΑΙΘΑΝΟΛΑΜΙΝΗΣ ΙgΜ
10131 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΑΝΕΜΟΒΛΟΓΙΑΣ ΙgG
10132 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΑΝΕΜΟΒΛΟΓΙΑΣ ΙgM
10197 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΑΠΛΗΣ ΕΛΙΚΑΣ DNA (Anti-ssDNA)
10230 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ β-2-ΓΛΥΚΟΠΡΩΤΕΪΝΗΣ IgG
10231 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ β-2-ΓΛΥΚΟΠΡΩΤΕΪΝΗΣ IgM
10217 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΣΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ (Αnti-GBM)
10144 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΒΛΑΣΤΟΜΥΚΗΤΩΝ
10012 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΒΡΟΥΚΕΛΛΑΣ ΚΑΤΑ COOMBS
10204 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΔΙΠΛΗΣ ΕΛΙΚΑΣ DNA (ANTI-DNA)
10209 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΚΧΥΛΙΣΙΜΩΝ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ (ΕΝΑ)
10143 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΥΛh IgA (HELICOBACTER PYLORI IgΑ)
10141 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΥΛh IgG (HELICOBACTER PYLORI IgG)
10142 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΥΛh IgM (HELICOBACTER PYLORI IgΜ)
10124 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΛΟΝΟΣΙΑΣ
10023 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΙΝΙΔΙΩΝ (Intermedia filaments antibodies - IMFAb)
10224 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΔΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ
10222 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΔΟΜΥΪΟΥ IgA
10101 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΡΠΗΤΑ Ι IgG (HSV I IgG)
10102 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΡΠΗΤΑ Ι IgΜ (HSV I IgΜ)
10103 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΡΠΗΤΑ ΙI IgG (HSV II IgG)
10104 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΡΠΗΤΑ ΙI IgΜ (HSV II IgΜ)
10109 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΡΥΘΡΑΣ IgG
10110 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΡΥΘΡΑΣ IgΜ
10121 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΧΙΝΟΚΟΚΚΟΥ
10129 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΙΛΑΡΑΣ IgG
10130 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΙΛΑΡΑΣ IgM
10232 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΙΝΟΣΙΤΟΛΗΣ IgG
10233 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΙΝΟΣΙΤΟΛΗΣ IgM
10148 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ (IAA)
10149 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΙΝΦΛΟΥΕΝΤΣΑΣ ΤΥΠΟΥ Α
10150 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΙΝΦΛΟΥΕΝΤΣΑΣ ΤΥΠΟΥ Β
10227 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΙΣΤΟΝΩΝ
10151 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΙΣΤΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
10113 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΚΑΡΔΙΟΛΙΠΙΝΗΣ IgA
10114 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΚΑΡΔΙΟΛΙΠΙΝΗΣ IgG
10115 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΚΑΡΔΙΟΛΙΠΙΝΗΣ IgM
10152 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΚΡΥΠΤΟΚΟΚΚΟΥ
10106 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΓΑΛΟΪΟΥ IgG (CMV-IgG)
10105 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΓΑΛΟΪΟΥ IgG AVIDITY (CMV-IgG AVIDITY)
10107 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΓΑΛΟΪΟΥ IgM (CMV-IgM)
10216 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΚΥΤΤΑΡΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΟΥΔΕΤΕΡΟΦΙΛΩΝ (ANCA-c, ANCA-p)
10125 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΛΕΪΣΜΑΝΙΑΣ
10206 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΛΕΙΩΝ ΜΥΙΚΩΝ ΙΝΩΝ (ASMA)
10153 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΛΕΠΤΟΣΠΕΙΡΑΣ (ABS)
10098 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΛΕΠΤΟΣΠΕΙΡΑΣ IgG
10099 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΛΕΠΤΟΣΠΕΙΡΑΣ IgM
10118 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΛΙΣΤΕΡΙΑΣ ΤΥΠΟΥ 4β IgG
10119 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΛΙΣΤΕΡΙΑΣ ΤΥΠΟΥ 4β IgΜ
10022 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΪΝΙΔΙΩΝ (Micro filaments antibodies - MFAb)
10257 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΜΥΕΛΟΠΕΡΟΞΕΙΔΑΣΗΣ ΙgG (Anti-MPO IgG)
10182 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ HOMINIS
10134 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑΣ IgG
10135 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑΣ IgM
10154 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΝΗΣΙΔΙΑΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ (ICA)
10183 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΟΥΡΕΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ UREALITICUM
10155 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΠΑΡΑΪΝΦΛΟΥΕΝΤΖΑΣ
10127 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΠΑΡΩΤΙΤΙΔΑΣ IgG
10128 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΠΑΡΩΤΙΤΙΔΑΣ IgΜ
10156 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΠΟΛΥΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑΣ
10258 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΠΡΩΤΕΪΝΑΣΗΣ 3 ΙgG (Anti-PR3 IgG)
10223 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΡΕΤΙΚΟΥΛΙΝΗΣ
10291 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΡΙΒΟΣΩΜΙΑΚΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ P (Anti-Ribosome P IgG)
10234 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΣΕΡΙΝΗΣ IgG
10235 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΣΕΡΙΝΗΣ IgM
10157 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΜΥΟΣ
10218 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΣΚΛΗΡΟΔΕΡΜΑΤΟΣ (Scl 70)
10207 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΟΜΑΧΟΥ (APCA)
10122 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΤΟΞΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ IgA
10111 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΤΟΞΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ IgG
10111 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΤΟΞΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ IgG AVIDITY
10112 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΤΟΞΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ IgM
10019 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΤΡΕΠΟΝΗΜΑΤΟΣ (FTA-Abs)
10020 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΤΡΕΠΟΝΗΜΑΤΟΣ (FTA-IgM)
10018 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΤΡΕΠΟΝΗΜΑΤΟΣ (TPHA)
10228 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ ΑΚΕΤΥΛΟΧΟΛΙΝΗΣ (AChRA)
1007 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ ΤΗΣ TSH (TSI)
10158 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΦΛΟΙΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΩΝ
10252 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΦΩΣΦΑΤΙΔΙΚΟΥ ΟΞΕΩΣ IgG
10253 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΦΩΣΦΑΤΙΔΙΚΟΥ ΟΞΕΩΣ IgΜ
10250 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΦΩΣΦΑΤΙΔΥΛΟΧΟΛΙΝΗΣ IgG
10251 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΦΩΣΦΑΤΙΔΥΛΟΧΟΛΙΝΗΣ IgM
10116 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΧΛΑΜΥΔΙΩΝ IgG
10117 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΧΛΑΜΥΔΙΩΝ IgΜ
10120 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΧΛΑΜΥΔΙΩΝ TRACHOMATIS IgΑ
10137 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΧΛΑΜΥΔΙΩΝ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑΣ IgΜ
10136 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΧΛΑΜΥΔΙΩΝ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑΣ IgG
10138 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΧΛΑΜΥΔΙΩΝ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑΣ IgΑ
5910 ΑΠΟΚΑΡΒΟΞΥΛΑΣΗ ΤΟΥ ΟΥΡΟΠΟΡΦΥΡΙΓΟΝΟΥ (UPG D), ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΩΝ
10147 ΑΠΟΚΑΡΒΟΞΥΛΑΣΗΣ ΓΛΟΥΤΑΜΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ (Anti-GAD), ΟΡΟΥ
8852 ΑΠΟΚΑΡΒΟΞΥΛΑΣΗΣ ΓΛΟΥΤΑΜΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ, ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ (Anti-GAD), ΕΝΥ
5522 ΑΠΟΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΗ AΙ (APO AI)
5528 ΑΠΟΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΗ AΙI (APO AII)
5523 ΑΠΟΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΗ B (APO Β)
5525 ΑΠΟΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΗ E (APO E)
33191 ΑΠΟΠΤΩΣΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ
10278 ΑΠΤΟΣΦΑΙΡΙΝΗ (Hp)
8823 ΑΡΒΟΪΟΙ ΚΑΙ ΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΑ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΙΛΟΥ, ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΙΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΟ
5652 ΑΡΓΙΝΙΝΗ (Arg)
5602 ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)
5941 ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΟΥΡΩΝ , ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ
5678 ΑΡΥΛΟΣΟΥΛΦΑΤΑΣΗ Α
5679 ΑΡΥΛΟΣΟΥΛΦΑΤΑΣΗ Β
5531 ΑΣΒΕΣΤΙΟ, ΙΟΝΙΣΜΕΝΟ (Ca)
5530 ΑΣΒΕΣΤΙΟ, ΟΛΙΚΟ (Ca)
5710 ΑΣΒΕΣΤΙΟ, ΟΥΡΩΝ 24 h (Ca)
5750 ΑΣΒΕΣΤΙΟ, ΟΥΡΩΝ ΤΥΧΑΙΑΣ ΟΥΡΗΣΗΣ (Ca, urine random sample)
5653 ΑΣΠΑΡΑΓΙΝΗ (Asp)
5804 ΑΣΠΑΡΑΓΙΝΗ (Asp) ΟΥΡΩΝ
5654 ΑΣΠΑΡΤΙΚΟ ΟΞΥ
5805 ΑΣΠΑΡΤΙΚΟ ΟΞΥ ΟΥΡΩΝ
8827 ΑΣΠΕΡΓΙΛΛΟΣ (ΓΑΛΑΚΤΟΜΑΝΝΑΝΗ), ΑΝΤΙΓΟΝΟ
1038 ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ (GH)
8837 ΑΥΞΗΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ ΙΙ (IGF II)
10025 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ (HbsAg)
5597 ΑΦΥΔΡΟΓΟΝΑΣΗ ΤΗΣ 6-ΦΩΣΦΟΡΙΚΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ (G-6-PD)